Слободна радна места у школама за школску 2023/2024. годину

Систематизaција радних места за ш.г. 2023/2024. по Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање ("Ценусу") према потребама које проистичу из реализованог уписа и формираних одељења за школску 2023/2024. и слободна радна места у школи је дата у испису по школама. За сваку школу и за свако систематизовано радно место исписују се четири податка: укупна систематизована норма на радном месту, збир норми за сва ангажовања у школи (и на одређено и на неодређено), збир норми ангажовања на неодређено и укупна норма слободних радних места која је добијена је одузимањем норме запослених на неодређено у школи од укупног процента норме који школа има систематизовано за ш.г. 2023/2024.

Постоје правни случајеви када је оправдано да је проценат норме слободних радних места негативан и када норма слободних радних места приказана на нивоу школе заправо не представља слободно радно место јер није уклопљива у распоред часова и норму наставника. Ове случајеве разматрају синдикати са директорима школа и дају образложење јавности.

Листа слободних радних места на дан 03.07.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 31.07.2023.год.


Школска 2023/2024. година


 

Листа слободних радних места на дан 25.08.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 28.08.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 30.08.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 04.09.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 11.09.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 19.09.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 25.09.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 02.10.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 01.11.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 04.12.2023.год.

Листа слободних радних места на дан 10.01.2024.год.

Листа слободних радних места на дан 01.02.2024.год.

Листа слободних радних места на дан 04.03.2024.год.

Листа слободних радних места на дан 01.04.2024.год.

Листа слободних радних места на дан 07.05.2024.год.

Листа слободних радних места на дан 03.06.2024.год.
Листа технолошких вишкова и листа запослених са непуном нормом за школску 2023/2024. годину

Одредбама Посебног колективног уговора прописано је да школe достављају листе запослених за чијим радом је престала потреба у потпуности или делимично (технолошки вишак). Ове листе поред директора оверавају представници синдиката. Подаци о технолошким вишковима и запосленима са непуном нормом се достављају ажурирањем кадровских података у централној бази запослених новог информационог система од стране школа. Ове одредбе су резултат договора са репрезентативним синдикатима и једина сврха ових листа је да се омогући предност запосленима за чијим радом је престала потреба приликом попуњавања упражњених места у другим школама.

Листа технолошких вишкова и запослених са непуном нормом је дата за сваког запосленог, идентитет запосленог је заштићен Идентификационим бројем (ИД запосленог) под којим су исказани релевантни подаци, са податком о проценту проценту тех. вишка тј. непоуне норме које би, према новом ЦЕНУСУ и уписаним одељењима имао у школској 2023/2024. али пре преузимања технолошких вишкова или запослених са непуном нормом од стране неке друге школе. Осим овог податка дати су и подаци о школи у којој запослени ради, степену стручне спреме који има, радном месту на којем је био ангажован и предмету који предавао ако је наставник, те језику на којем је обављао посао образовања.

Листа технолошких вишкова на дан 03.07.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 31.07.2023.год.


Школска 2023/2024. година


 

Листа технолошких вишкова на дан 25.08.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 28.08.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 30.08.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 04.09.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 11.09.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 19.09.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 25.09.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 02.10.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 01.11.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 04.12.2023.год.

Листа технолошких вишкова на дан 10.01.2024.год.

Листа технолошких вишкова на дан 01.02.2024.год.

Листа технолошких вишкова на дан 04.03.2024.год.

Листа технолошких вишкова на дан 01.04.2024.год.

Листа технолошких вишкова на дан 07.05.2024.год.

Листа технолошких вишкова на дан 03.06.2024.год.


Листа запослених са непуном нормом на дан 03.07.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 31.07.2023.год.


Школска 2023/2024. година


 

Листа запослених са непуном нормом на дан 25.08.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 28.08.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 30.08.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 04.09.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 11.09.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 19.09.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 25.09.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 02.10.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 01.11.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 04.12.2023.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 10.01.2024.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 01.02.2024.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 04.03.2024.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 01.04.2024.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 07.05.2024.год.

Листа запослених са непуном нормом на дан 03.06.2024.год.
Често постављана питања

Шта представљају ове листе? По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована.

Да ли листе садрже податке о личности? Све листе су анономизиране. Анонимизација је извршена коришћењем Идентификационог броја (ИД запосленог). Школа има информације о томе која се особа води под неким ИД бројем и ову информацију може дати самој особи. Школе које су заинтересоване за преузимање особе која има одговарајуће квалификације ИД бројем-ом треба да контактирају школу у којој особа ради да би добиле додатне информације о стручној спреми особе и осталим квалификацијама.

Уколико приметимо грешку у подацима коме можемо то да пријавимо? Искључиво школи. Министарство нема могућност промене ових података. Позивамо све заинтересоване да информишу школе о евентуалним пропустима у подацима. Овај вид јавне контроле података је једна од сврха отворених листа.

Који су то случајеви када могу да се појаве у испису као негативна слободна радна места? Има случајева из праксе када особа не може да буде проглашена технолошким вишком иако је престала потреба у школи за тим радним местом, у потпуности или делимично, нпр. ако школа по важећем Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање („Ценусу“) изгуби право на финансирање библиотекара којег је имала ангажовано на 50% норме, а у питању је особа која је на породиљском одсуству, ова особа може бити проглашена технолошким вишком тек када се врати са породиљског одсуства. Како је систематизовано радно место бибилиотекар са 0% норме, а особа остаје са 50% ангажовања ово се појављује као -50% слободно радно место. Ове случајеве разматрају директори школа са синдикатима.

Који су то случајеви када норма слободних радних места приказана на нивоу школе заправо не представља слободно радно место јер није уклопљива у распоред часова и норму наставника? За укупну норму слободних радних места је исказана норма добијена одузимањем норме запослених на неодређено у школи од укупног процента норме који школа има систематизовано за ш.г. 2023/2024. Реалан случај из школа је да се наставницима који имају пун фонд часова на годишњем нивоу, не може урадити подела на недељном нивоу и распоред часова тако да се у годишњи фонд уклопе са 100% него имају нешто преко годишњег фонда, нпр. 105%. Ови случајеви из прaксе не могу да се анализирају машински, па рачун може да приказује већу норму слободних радних места него што их стварно има у школи. Уколико запосленом на неодређено време статус у школи мирује (породиљско одсуство, запослени је на функцији и сл) а укупна норма за то радно место је смањена (смањење броја одељења, група, примена Правилника) проценат норме слободних радних места биће негативан. Ове случајеве разматрају синдикати са директорима школа и дају образложење јавности.